Statutul asociației Culturale Patrimoniu pentru Viitor

Cum funcționăm?

Capitolul I

Denumirea, Sediul, Statutul juridic, Durata şi Obiectivele Activităţii

Art.1. Prezenta Asociaţie va purta noua denumire de Asociaţia Culturală „Patrimoniu pentru  Viitor” (denumită în continuare „Asociaţia”), în conformitate cu dovada disponibilităţii noii denumiri, nr.124905 din 9 mai 2013, eliberată de Ministerul Justiţiei şi potrivit voinţei membrilor săi, exprimate în Adunarea Generală din 29 aprilie 2013, potrivit procesului verbal anexat – nr. 1 din 29 aprilie 2013.

Art.2. Sediul Asociaţiei este situat în Bucureşti, sector 2. Sediul poate fi schimbat prin hotărârea Consiliului Director al Asociaţiei.

Art.3. Asociaţia este persoană juridică română, neguvernamentală, apolitică şi fără scop lucrativ. Aceasta funcţioneaza potrivit prevederilor legislaţiei române în vigoare şi ale prezentului Statut.

Art.4. Asociaţia se înfiinţează pe o durată nelimitată de timp.

Art.5.  Asociaţia s-a înfiinţat şi continuă să fiinţeze, potrivit voinţei reafirmate a membrilor săi  şi îşi propune:

 • Să sprijine prin căi şi mijloace diverse, pe plan intern şi internaţional, cunoaşterea      patrimoniului cultural românesc material şi imaterial şi să îl pună în valoare.
 • Să promoveze patrimoniul cultural românesc material şi imaterial prin crearea de bunuri culturale.
 • Să acorde sprijin şi vizibilitate muzeelor naţionale prin punerea la dispoziţie de servicii şi resurse, ca extensie a activităţilor muzeale, doar în acord cu instituţia muzeală.
 • Să susţină asociaţiile culturale mici (colecţii, muzee private) din România, care nu se bucură de recunoaştere instituţională, pornind de la convingerea că acest registru „mic şi mediu” al activităţilor culturale este cel care conferă vitalitatea unei culturi şi poate contribui la conturarea şi impunerea unei identităţi culturale europene.
 • Să contribuie la formarea tinerei generaţii şi a opiniei publice în spiritul respectului faţă de patrimoniul naţional.
 •  Să susţină crearea de modele şi metode de educaţie informală precum şi transpunerea lor în sistemul educaţional formal într-un mod inovativ, astfel încât acestea să ajute la cunoaşterea prin descoperire.
 • Să contribuie prin diferite mijloace de educare la reînnodarea unor tradiţii legate de meserii vechi, pe cale de dispariţie .
 • Să iniţieze programe şi proiecte culturale pentru punerea în valoare a patrimoniului cultural  prin intermediul turismului cultural.

Capitolul II

MEMBRII ASOCIAŢIEI

Art.6. Asociaţia este formată din membri şi membri onorifici. Toţi aceştia desfăşoară o activitate voluntară, fără vreun câştig material. Cu excepţia situaţiilor expres prevăzute în prezentul Statut, toţi membrii Asociaţiei au drepturi şi obligaţii egale.

6.1. Membrii au dreptul de a participa şi de a vota în Adunarea Generală şi de a fi aleşi în Consiliul Director al Asociaţiei şi au obligaţia de a plăti cotizaţia anuală.

6.2. Calitatea de membru onorific se poate acorda pe o perioadă de 1 an, cu posibilitatea reînnoirii, oricărei persoane care a adus servicii semnificative Asociaţiei, pe baza votului Consiliului Director şi a aprobării în cadrul următoarei Adunări Generale.

Art.7. Consiliul Director poate decide, în baza unei hotărâri motivate în scris, excluderea unui membru, cu 2/3 (două treimi) din voturile membrilor săi. Împotriva deciziei Consiliului Director, membrul ce a fost exclus are dreptul să conteste o asemenea decizie în termen de 10 zile de la comunicarea deciziei, în faţa Adunării Generale. Decizia Adunării Generale va fi definitivă.

Art.8. Calitatea de membru se pierde prin:

 1. a) Retragere
 2. b) Neplata cotizaţiei pe parcursul unui an calendaristic;
 3. c) Excludere (în conformitate cu articolul 7)
 4. d) Deces

Art. 9. Membrii care s-au retras sau au fost excluşi din Asociaţie nu au nici un drept asupra patrimoniului Asociaţiei.

Capitolul III

ORGANIZARE ŞI CONDUCERE

Art.10. Organele de conducere ale Asociaţiei sunt următoarele: Adunarea Generală, Consiliul Director, Auditorul.

Art.11. Toţi membrii vor plăti cotizaţia anuală ce va fi stabilită de către Adunarea Generală. Toţi membrii pot să participe la întrunirile Adunării Generale, organ cu competenţa generală în ceea ce priveşte problemele Asociaţiei. Adunarea Generală se va întruni în şedinţe ordinare cel puţin o dată pe an şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar.

Art.12. Convocarea Adunării Generale Extraordinare se face fie de către Consiliul Director, fie la cererea a cel puţin 1/5 dintre membrii Asociaţiei. Convocarea Adunării Generale se face prin scrisoare sau e-mail trimise fiecărui membru al Asociaţiei de către secretarul Consiliului Director, cu cel puţin zece zile înainte de desfăşurarea şedinţei. Ordinea de zi aferentă va fi inclusă în invitaţie, iar documentele ce vor face obiectul discuţiei vor fi puse la dispoziţie la sediul Asociaţiei sau vor fi transmise prin scrisoare sau e-mail membrilor care solicită în mod expres acest lucru.

Art.13. Lucrările şedinţei Adunării Generale se vor desfăşura în mod valabil indiferent de numărul membrilor prezenţi, iar deciziile sunt luate prin votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi. Vor fi luate în calcul şi voturile exprimate prin corespondenţă de membrii care au solicitat transmiterea documentelor ce fac obiectul ordinei de zi.

Art. 14. Membrii care nu pot participa la Adunarea Generală pot da împuternicire membrilor care participă la Adunare, pentru a-i reprezenta. Împuternicirea poate fi trimisă prin poştă sau prin fax către persoana care îl va reprezenta pe membrul lipsă la Adunarea Generală.

Art. 15. În afara atribuţiilor şi sarcinilor prevăzute în mod expres în prezentul Statut, Adunarea Generală are şi următoarele atribuţii:

 1. a) adoptă şi modifică actele constitutive ale Asociaţiei;
 2. b) stabileşte strategia, obiectivele generale şi programul de activitate al Asociaţiei;
 3. c) alege-revocă membrii Consiliului Director precum şi Cenzorul;
 4. d) aprobă raportul anual de activitate al Consiliului Director şi, respectiv, al Cenzorului, dând descărcare de gestiune pentru perioada analizată;
 5. e) aprobă bugetul anual de venituri şi cheltuieli şi situaţiile financiare ale Asociaţiei;
 6. f) stabileşte anual cuantumul cotizaţiei;
 7. g) ia orice fel de decizii în vederea promovării scopurilor şi intereselor generale ale Asociaţiei.

Art.16. În procesul verbal al fiecărei Adunări Generale se vor menţiona toate deciziile luate în cadrul Adunării. Procesul verbal va fi semnat de preşedinte şi de secretarul Consiliului Director.

Art.17. Consiliul Director al Asociaţiei se compune din 13 (treisprezece) membri aleşi dintre membrii Asociaţiei. Alegerea de noi membri în Consiliul Director va fi făcută prin vot în Adunarea Generală, la propunerile unui Comitet de nominalizare înfiinţat din timp.

17.1. Consiliul Director va alege dintre membrii săi: un preşedinte, doi vice-preşedinţi, un secretar, un vice-secretar, un trezorier şi un vice-trezorier.

17.2. Consiliul Director îşi exercită atribuţiile în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu dintre membrii săi şi  ia decizii cu majoritatea voturilor celor prezenţi. Membrii Consiliului Director  pot vota  şi prin poştă electronică, e-mail. În cazul în care majoritatea nu poate fi întrunită, votul preşedintelui este decisiv.

17.3. Consiliul Director se întruneşte cel puţin trimestrial în şedinţe ordinare sau ori de câte ori este nevoie în şedinţe extraordinare. Acesta este convocat la cererea a cel puţin 1/3 dintre membrii Consiliului Director sau la cererea Cenzorului.

17.4. Trei absenţe consecutive nemotivate sau şase ale oricărui membru al Consiliului Director au ca rezultat înlocuirea respectivului membru.

17.5. Modul de convocare şi de funcţionare al Consiliului Director se stabileşte prin Regulamentul de Funcţionare al acestuia.

17.6. În timpul rămânerii vacante a unuia sau mai multor locuri în cadrul Consiliului se vor desemna alţi membri ai Asociaţiei pentru scopul înlocuirii. Membrii nou desemnaţi ai Consiliului Director vor fi confirmaţi şi aprobaţi în următoarea Adunare Generală.

17.7. În afara atribuţiilor prevăzute expres prin alte dispoziţii ale prezentului Statut, Consiliul Director are următoarele atribuţii:

 1. a) asigură aducerea la îndeplinire a obiectivelor Asociaţiei, aşa cum sunt acestea prevăzute la art. 5 din prezentul Statut;
 2. b) stabileşte priorităţile de alocare de fonduri şi de realizare programe pe baza proiectelor primite;
 3. c) elaborează şi adoptă structura organizatorică a Asociaţiei, statul de funcţiuni al acesteia, precum şi Regulamentul de Funcţionare conform prezentului Statut;
 4. d) angajează personal salariat şi stabileşte salariul acestuia; demite personalul salariat necorespunzător;
 5. e) stabileşte limitele tarifelor ce se plătesc colaboratorilor Asociaţiei;
 6. f) elaborează proiectul programului anual de activitate al Asociaţiei, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al acesteia; stabileşte cuantumul cheltuielilor din totalul veniturilor Asociaţiei în vederea desfăşurării activităţii acesteia şi întocmeşte raportul anual de activitate al Asociaţiei, toate acestea fiind apoi supuse aprobării Adunării Generale.

Art.18. Preşedintele va prezida şedinţele Consiliului Director al Asociaţiei ca şi pe cele ale Adunării Generale.

Art.19. Controlul financiar intern este asigurat de un cenzor, de preferinţă cu pregătire contabilă, numit pentru o perioada de trei ani de către Adunarea Generală. Consiliul Director al Asociaţiei este obligat să pună la dispoziţia Cenzorului, la sediul Asociaţiei, orice documente sau informaţii cerute de acesta în vederea controlării activităţii financiare a Asociaţiei. Cenzorul, în realizarea atribuţiilor sale:

 1. a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
 2. b) întocmeşte rapoarte pe care le prezintă Adunării Generale;
 3. c) poate participa la şedinţele Comitetului Director, fără drept de vot;
 4. d) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite în sarcina sa de Adunarea Generală.

Capitolul IV

PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI

Art.20. Patrimoniul Asociaţiei este format din:

 1. a) contribuţiile iniţiale ale membrilor fondatori, conform menţiunilor din Actul Constitutiv al Asociaţiei;
 2. b) cotizaţii ale membrilor;
 3. c) alte donaţii (inclusiv opere de artă şi legate testamentare);
 4. d) subvenţii;
 5. e) venituri provenite din orice alte surse care nu contravin legislaţiei în vigoare;
 6. f) activităţi comerciale (magazine cu artefacts pe lângă muzee, vizite organizate, vânzări de bilete, publicaţii, tombole) ale căror venituri să fie investite în exclusivitate în programele specificate în statutul asociaţiei.

Art.21. Patrimoniul Asociaţiei nu poate fi utilizat în alte scopuri decât cele prevăzute în art. 5 al prezentului Statut. Orice operaţiune contrară legislaţiei române sau prezentului Statut va fi considerată nulă şi neavenită.

Art.22. Trezorierul va organiza înregistrarea patrimoniului Asociaţiei în registrele contabile aferente potrivit reglementărilor legale în vigoare. Lichidităţile exprimate în lei sau în valută vor fi depuse în conturi bancare potrivit normelor legale. Patrimoniul iniţial la constituirea Asociaţiei (anul 2005) este de 15.000.000 LEI  vărsaţi legal în cont bancar.

Art.23. Anul financiar al Asociaţiei corespunde anului calendaristic.

Capitolul V

MODIFICAREA STATUTULUI ŞI ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII ASOCIAŢIEI

Art.25. La cererea Consiliului Director, Adunarea Generală poate decide modificarea Statutului cu două treimi (2/3) din voturile membrilor Asociaţiei, participanţi la Adunările Generale.

Art.26. Încetarea activităţii Asociaţiei se va decide în cadrul unei Adunări Generale Extraordinare, convocată potrivit condiţiilor stabilite în art. 17.1, cu votul a patru cincimi ( 4/5) din numărul celor prezenţi. Această Adunare va mai desemna trei (3) lichidatori, pentru lichidarea patrimoniului Asociaţiei.

26.1. Persoanele desemnate astfel vor întreprinde toate măsurile administrative necesare lichidării Asociaţiei şi vor înainta propuneri referitoare la destinaţia finală a patrimoniului rămas al Asociaţiei.

Art.27. Patrimoniul Asociaţiei, existent în momentul încetării acesteia va fi transmis conform hotărârii Adunării Generale luate potrivit art.26.

Capitolul VI

DISPOZIŢII FINALE

Art.28. Litigiile dintre membrii Asociaţiei cu privire la funcţionarea acesteia, ce nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă, sunt de competenţa instanţei în a cărei rază teritorială se află înregistrat sediul Asociaţiei.

Art.29. Reprezentarea Asociaţiei în raporturile cu terţe persoane fizice sau juridice se face prin preşedintele sau prin vice-preşedintele Asociaţiei, aleşi conform art.17.1 din prezentul Statut.

Art.30. Asociaţia va avea emblema şi ştampila proprii, stabilite conform dispoziţiilor legale şi ale prezentului Statut.

Art.31. Asociaţia se supune legislaţiei române în vigoare şi orice modificare a prezentului Statut urmează a fi comunicată organelor competente spre a fi cunoscută şi înregistrată.

Site-ul nostru folosește cookies cu scopul de a vă îmbunătăți experiența de navigare. Accepă Citește mai mult