Statutul Asociației Culturale „Patrimoniu pentru Viitor”
Statutes of "Heritage for the Future" Cultural Association

Cum funcționăm?
How do we work?

Capitolul I

Denumirea, Sediul, Statutul juridic, Durata şi Obiectivele Activităţii

Art.1. Prezenta Asociaţie va purta noua denumire de Asociaţia Culturală „Patrimoniu pentru  Viitor” (denumită în continuare „Asociaţia”), în conformitate cu dovada disponibilităţii noii denumiri, nr.124905 din 9 mai 2013, eliberată de Ministerul Justiţiei şi potrivit voinţei membrilor săi, exprimate în Adunarea Generală din 29 aprilie 2013, potrivit procesului verbal anexat – nr. 1 din 29 aprilie 2013.

Art.2. Sediul Asociaţiei este situat în Bucureşti, sector 2. Sediul poate fi schimbat prin hotărârea Consiliului Director al Asociaţiei.

Art.3. Asociaţia este persoană juridică română, neguvernamentală, apolitică şi fără scop lucrativ. Aceasta funcţioneaza potrivit prevederilor legislaţiei române în vigoare şi ale prezentului Statut.

Art.4. Asociaţia se înfiinţează pe o durată nelimitată de timp.

Art.5.  Asociaţia s-a înfiinţat şi continuă să fiinţeze, potrivit voinţei reafirmate a membrilor săi  şi îşi propune:

 • Să sprijine prin căi şi mijloace diverse, pe plan intern şi internaţional, cunoaşterea      patrimoniului cultural românesc material şi imaterial şi să îl pună în valoare.
 • Să promoveze patrimoniul cultural românesc material şi imaterial prin crearea de bunuri culturale.
 • Să acorde sprijin şi vizibilitate muzeelor naţionale prin punerea la dispoziţie de servicii şi resurse, ca extensie a activităţilor muzeale, doar în acord cu instituţia muzeală.
 • Să susţină asociaţiile culturale mici (colecţii, muzee private) din România, care nu se bucură de recunoaştere instituţională, pornind de la convingerea că acest registru „mic şi mediu” al activităţilor culturale este cel care conferă vitalitatea unei culturi şi poate contribui la conturarea şi impunerea unei identităţi culturale europene.
 • Să contribuie la formarea tinerei generaţii şi a opiniei publice în spiritul respectului faţă de patrimoniul naţional.
 •  Să susţină crearea de modele şi metode de educaţie informală precum şi transpunerea lor în sistemul educaţional formal într-un mod inovativ, astfel încât acestea să ajute la cunoaşterea prin descoperire.
 • Să contribuie prin diferite mijloace de educare la reînnodarea unor tradiţii legate de meserii vechi, pe cale de dispariţie .
 • Să iniţieze programe şi proiecte culturale pentru punerea în valoare a patrimoniului cultural  prin intermediul turismului cultural.

Capitolul II

MEMBRII ASOCIAŢIEI

Art.6. Asociaţia este formată din membri şi membri onorifici. Toţi aceştia desfăşoară o activitate voluntară, fără vreun câştig material. Cu excepţia situaţiilor expres prevăzute în prezentul Statut, toţi membrii Asociaţiei au drepturi şi obligaţii egale.

6.1. Membrii au dreptul de a participa şi de a vota în Adunarea Generală şi de a fi aleşi în Consiliul Director al Asociaţiei şi au obligaţia de a plăti cotizaţia anuală.

6.2. Calitatea de membru onorific se poate acorda pe o perioadă de 1 an, cu posibilitatea reînnoirii, oricărei persoane care a adus servicii semnificative Asociaţiei, pe baza votului Consiliului Director şi a aprobării în cadrul următoarei Adunări Generale.

Art.7. Consiliul Director poate decide, în baza unei hotărâri motivate în scris, excluderea unui membru, cu 2/3 (două treimi) din voturile membrilor săi. Împotriva deciziei Consiliului Director, membrul ce a fost exclus are dreptul să conteste o asemenea decizie în termen de 10 zile de la comunicarea deciziei, în faţa Adunării Generale. Decizia Adunării Generale va fi definitivă.

Art.8. Calitatea de membru se pierde prin:

 1. a) Retragere
 2. b) Neplata cotizaţiei pe parcursul unui an calendaristic;
 3. c) Excludere (în conformitate cu articolul 7)
 4. d) Deces

Art. 9. Membrii care s-au retras sau au fost excluşi din Asociaţie nu au nici un drept asupra patrimoniului Asociaţiei.

Capitolul III

ORGANIZARE ŞI CONDUCERE

Art.10. Organele de conducere ale Asociaţiei sunt următoarele: Adunarea Generală, Consiliul Director, Auditorul.

Art.11. Toţi membrii vor plăti cotizaţia anuală ce va fi stabilită de către Adunarea Generală. Toţi membrii pot să participe la întrunirile Adunării Generale, organ cu competenţa generală în ceea ce priveşte problemele Asociaţiei. Adunarea Generală se va întruni în şedinţe ordinare cel puţin o dată pe an şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar.

Art.12. Convocarea Adunării Generale Extraordinare se face fie de către Consiliul Director, fie la cererea a cel puţin 1/5 dintre membrii Asociaţiei. Convocarea Adunării Generale se face prin scrisoare sau e-mail trimise fiecărui membru al Asociaţiei de către secretarul Consiliului Director, cu cel puţin zece zile înainte de desfăşurarea şedinţei. Ordinea de zi aferentă va fi inclusă în invitaţie, iar documentele ce vor face obiectul discuţiei vor fi puse la dispoziţie la sediul Asociaţiei sau vor fi transmise prin scrisoare sau e-mail membrilor care solicită în mod expres acest lucru.

Art.13. Lucrările şedinţei Adunării Generale se vor desfăşura în mod valabil indiferent de numărul membrilor prezenţi, iar deciziile sunt luate prin votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi. Vor fi luate în calcul şi voturile exprimate prin corespondenţă de membrii care au solicitat transmiterea documentelor ce fac obiectul ordinei de zi.

Art. 14. Membrii care nu pot participa la Adunarea Generală pot da împuternicire membrilor care participă la Adunare, pentru a-i reprezenta. Împuternicirea poate fi trimisă prin poştă sau prin fax către persoana care îl va reprezenta pe membrul lipsă la Adunarea Generală.

Art. 15. În afara atribuţiilor şi sarcinilor prevăzute în mod expres în prezentul Statut, Adunarea Generală are şi următoarele atribuţii:

 1. a) adoptă şi modifică actele constitutive ale Asociaţiei;
 2. b) stabileşte strategia, obiectivele generale şi programul de activitate al Asociaţiei;
 3. c) alege-revocă membrii Consiliului Director precum şi Cenzorul;
 4. d) aprobă raportul anual de activitate al Consiliului Director şi, respectiv, al Cenzorului, dând descărcare de gestiune pentru perioada analizată;
 5. e) aprobă bugetul anual de venituri şi cheltuieli şi situaţiile financiare ale Asociaţiei;
 6. f) stabileşte anual cuantumul cotizaţiei;
 7. g) ia orice fel de decizii în vederea promovării scopurilor şi intereselor generale ale Asociaţiei.

Art.16. În procesul verbal al fiecărei Adunări Generale se vor menţiona toate deciziile luate în cadrul Adunării. Procesul verbal va fi semnat de preşedinte şi de secretarul Consiliului Director.

Art.17. Consiliul Director al Asociaţiei se compune din 13 (treisprezece) membri aleşi dintre membrii Asociaţiei. Alegerea de noi membri în Consiliul Director va fi făcută prin vot în Adunarea Generală, la propunerile unui Comitet de nominalizare înfiinţat din timp.

17.1. Consiliul Director va alege dintre membrii săi: un preşedinte, doi vice-preşedinţi, un secretar, un vice-secretar, un trezorier şi un vice-trezorier.

17.2. Consiliul Director îşi exercită atribuţiile în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu dintre membrii săi şi  ia decizii cu majoritatea voturilor celor prezenţi. Membrii Consiliului Director  pot vota  şi prin poştă electronică, e-mail. În cazul în care majoritatea nu poate fi întrunită, votul preşedintelui este decisiv.

17.3. Consiliul Director se întruneşte cel puţin trimestrial în şedinţe ordinare sau ori de câte ori este nevoie în şedinţe extraordinare. Acesta este convocat la cererea a cel puţin 1/3 dintre membrii Consiliului Director sau la cererea Cenzorului.

17.4. Trei absenţe consecutive nemotivate sau şase ale oricărui membru al Consiliului Director au ca rezultat înlocuirea respectivului membru.

17.5. Modul de convocare şi de funcţionare al Consiliului Director se stabileşte prin Regulamentul de Funcţionare al acestuia.

17.6. În timpul rămânerii vacante a unuia sau mai multor locuri în cadrul Consiliului se vor desemna alţi membri ai Asociaţiei pentru scopul înlocuirii. Membrii nou desemnaţi ai Consiliului Director vor fi confirmaţi şi aprobaţi în următoarea Adunare Generală.

17.7. În afara atribuţiilor prevăzute expres prin alte dispoziţii ale prezentului Statut, Consiliul Director are următoarele atribuţii:

 1. a) asigură aducerea la îndeplinire a obiectivelor Asociaţiei, aşa cum sunt acestea prevăzute la art. 5 din prezentul Statut;
 2. b) stabileşte priorităţile de alocare de fonduri şi de realizare programe pe baza proiectelor primite;
 3. c) elaborează şi adoptă structura organizatorică a Asociaţiei, statul de funcţiuni al acesteia, precum şi Regulamentul de Funcţionare conform prezentului Statut;
 4. d) angajează personal salariat şi stabileşte salariul acestuia; demite personalul salariat necorespunzător;
 5. e) stabileşte limitele tarifelor ce se plătesc colaboratorilor Asociaţiei;
 6. f) elaborează proiectul programului anual de activitate al Asociaţiei, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al acesteia; stabileşte cuantumul cheltuielilor din totalul veniturilor Asociaţiei în vederea desfăşurării activităţii acesteia şi întocmeşte raportul anual de activitate al Asociaţiei, toate acestea fiind apoi supuse aprobării Adunării Generale.

Art.18. Preşedintele va prezida şedinţele Consiliului Director al Asociaţiei ca şi pe cele ale Adunării Generale.

Art.19. Controlul financiar intern este asigurat de un cenzor, de preferinţă cu pregătire contabilă, numit pentru o perioada de trei ani de către Adunarea Generală. Consiliul Director al Asociaţiei este obligat să pună la dispoziţia Cenzorului, la sediul Asociaţiei, orice documente sau informaţii cerute de acesta în vederea controlării activităţii financiare a Asociaţiei. Cenzorul, în realizarea atribuţiilor sale:

 1. a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
 2. b) întocmeşte rapoarte pe care le prezintă Adunării Generale;
 3. c) poate participa la şedinţele Comitetului Director, fără drept de vot;
 4. d) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite în sarcina sa de Adunarea Generală.

Capitolul IV

PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI

Art.20. Patrimoniul Asociaţiei este format din:

 1. a) contribuţiile iniţiale ale membrilor fondatori, conform menţiunilor din Actul Constitutiv al Asociaţiei;
 2. b) cotizaţii ale membrilor;
 3. c) alte donaţii (inclusiv opere de artă şi legate testamentare);
 4. d) subvenţii;
 5. e) venituri provenite din orice alte surse care nu contravin legislaţiei în vigoare;
 6. f) activităţi comerciale (magazine cu artefacts pe lângă muzee, vizite organizate, vânzări de bilete, publicaţii, tombole) ale căror venituri să fie investite în exclusivitate în programele specificate în statutul asociaţiei.

Art.21. Patrimoniul Asociaţiei nu poate fi utilizat în alte scopuri decât cele prevăzute în art. 5 al prezentului Statut. Orice operaţiune contrară legislaţiei române sau prezentului Statut va fi considerată nulă şi neavenită.

Art.22. Trezorierul va organiza înregistrarea patrimoniului Asociaţiei în registrele contabile aferente potrivit reglementărilor legale în vigoare. Lichidităţile exprimate în lei sau în valută vor fi depuse în conturi bancare potrivit normelor legale. Patrimoniul iniţial la constituirea Asociaţiei (anul 2005) este de 15.000.000 LEI  vărsaţi legal în cont bancar.

Art.23. Anul financiar al Asociaţiei corespunde anului calendaristic.

Capitolul V

MODIFICAREA STATUTULUI ŞI ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII ASOCIAŢIEI

Art.25. La cererea Consiliului Director, Adunarea Generală poate decide modificarea Statutului cu două treimi (2/3) din voturile membrilor Asociaţiei, participanţi la Adunările Generale.

Art.26. Încetarea activităţii Asociaţiei se va decide în cadrul unei Adunări Generale Extraordinare, convocată potrivit condiţiilor stabilite în art. 17.1, cu votul a patru cincimi ( 4/5) din numărul celor prezenţi. Această Adunare va mai desemna trei (3) lichidatori, pentru lichidarea patrimoniului Asociaţiei.

26.1. Persoanele desemnate astfel vor întreprinde toate măsurile administrative necesare lichidării Asociaţiei şi vor înainta propuneri referitoare la destinaţia finală a patrimoniului rămas al Asociaţiei.

Art.27. Patrimoniul Asociaţiei, existent în momentul încetării acesteia va fi transmis conform hotărârii Adunării Generale luate potrivit art.26.

Capitolul VI

DISPOZIŢII FINALE

Art.28. Litigiile dintre membrii Asociaţiei cu privire la funcţionarea acesteia, ce nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă, sunt de competenţa instanţei în a cărei rază teritorială se află înregistrat sediul Asociaţiei.

Art.29. Reprezentarea Asociaţiei în raporturile cu terţe persoane fizice sau juridice se face prin preşedintele sau prin vice-preşedintele Asociaţiei, aleşi conform art.17.1 din prezentul Statut.

Art.30. Asociaţia va avea emblema şi ştampila proprii, stabilite conform dispoziţiilor legale şi ale prezentului Statut.

Art.31. Asociaţia se supune legislaţiei române în vigoare şi orice modificare a prezentului Statut urmează a fi comunicată organelor competente spre a fi cunoscută şi înregistrată.

🇬🇧 below

Chapter I

Name, Head office, Legal status, Duration and Objectives

Art.1. The Association shall have the new name of “Heritage for the Future” Cultural Association (hereinafter referred to as “the Association”), according to the proof of availability no. 124905 for the new name, as issued by the Ministry of Justice on 9 May 2013, and according to the will of its members, as expressed at the General Assembly of 29 April 2013 and reported in the annexed Minutes no. 1 of 29 April 2013.

Art.2. The head office of the Association is located in Bucharest, sector 2. The head office may be changed by decision of the Association’s Board of Directors.

Art.3. The Association is a Romanian non-governmental, non-political, and non-profit legal entity. It operates in accordance with the provisions of the Romanian legislation in force and with the provisions of these Articles.

Art.4. The Association is established for an indefinite period of time.

Art.5.  The Association was established and continues to operate in accordance with the reaffirmed will of its members, having the following objectives:

 • To promote knowledge about Romania’s tangible and intangible heritage by various means and actions at national and international level, as well as enhance that heritage.
 • To promote Romania’s tangible and intangible heritage by creating cultural assets.
 • To support national museums and enhance their visibility by providing them with services and resources as an extension of the museum activities, only with the agreement of the museum institution.
 • To support Romania’s small cultural associations (collections, private museums), which are not officially recognised, in the conviction that it is this “small and medium” register of cultural activities which gives a culture vitality and can help shape and advance a European cultural identity.
 • To contribute to forging a spirit of respect for the national heritage in the young generation and in the public at large.
 • To support the creation of models and methods of informal education, as well as to mainstream them in the formal education system in an innovative way, so that they can help students learn by discovery.
 • To help revitalise certain traditions related to old occupations that are in danger of disappearing.
 • To initiate cultural programmes and projects aimed at enhancing the cultural heritage by means of cultural tourism.

Chapter II

MEMBERS OF THE ASSOCIATION

Art.6. The Association shall comprise members and honorary members. The activity of all members shall be voluntary and has no material gain. Except for the situations that are expressly provided herein, all members of the Association shall have equal rights and obligations.

6.1. The members shall have the right to participate and vote in the General Assembly and to be chosen as members of the Association’s Board of Directors. They shall be required to pay an annual membership fee.

6.2. The status of honorary member can be granted for 1 year (which can be renewed) to any person who has been of significant service for the Association, as voted by the Board of Directors and approved at the next General Assembly.

Art.7. The Board of Directors can decide to exclude a member, based on a written reasoned decision, if voted by 2/3 (two thirds) of its members. The excluded member shall have the right to lodge an appeal before the General Assembly against such decision of the Board of Directors, within 10 days of the notification thereof. The decision of the General Assembly shall be final.

Art.8. The status of member can be lost as a result of:

 1. a) Withdrawal
 2. b) Non-payment of the membership fee for a calendar year
 3. c) Exclusion (in accordance with Article 7)
 4. d) Death.

Art. 9. Members who have withdrawn or have been excluded from the Association shall have no entitlement to the Association’s assets.

Chapter III

ORGANISATION AND MANAGEMENT

Art.10. The management bodies of the Association are the General Assembly, the Board of Directors, and the Auditing Commission.

Art.11. All members shall pay the annual membership fee, which shall be established by the General Assembly. All members can participate in the meetings of the General Assembly, a body that has general jurisdiction over the matters of the Association. The General Assembly shall meet in ordinary sessions at least once every year, and in extraordinary sessions as often as necessary.

Art.12. The Extraordinary General Assembly shall be convened either by the Board of Directors or by request of at least 1/5 of the Association members. The General Assembly shall be convened by letter or e-mail, sent to each member of the Association by the Secretary of the Board of Directors at least ten days prior to the meeting. The invitation shall include the agenda of the meeting; the documents to be discussed shall be made available at the Association head office or shall be sent by letter or e-mail to those members who expressly request it.

Art.13. The work undertaken at the General Assembly meetings shall be valid regardless of the number of people present, and decisions shall be taken by the vote of at least half plus one of the members present. The votes sent by mail by members who requested to receive the documents on the agenda shall also be taken into account.

Art. 14. Members who cannot participate in the General Assembly can authorise participating members to represent them. The necessary mandate can be sent by mail or fax to the person who will represent the missing member at the General Assembly.

Art. 15. In addition to the duties and tasks that are expressly set out herein, the General Assembly shall:

 1. a) adopt and amend the Articles of incorporation of the Association;
 2. b) set out the strategy, the general objectives and the work programme of the Association;
 3. c) choose/revoke the members of the Board of Directors, as well as the Auditor;
 4. d) approve the annual activity report of the Board of Directors and, respectively, that of the Auditor, approving the discharge of the budget for the period considered;
 5. e) approve the annual revenue and expenditure budget and the financial statements of the Association;
 6. f) establish the membership fee on an annual basis;
 7. g) take any decisions aimed at promoting the purposes and general interests of the Association.

Art.16. The minutes of each General Assembly shall state all the decisions taken by the Assembly. The minutes shall be signed by the Chair and by the Secretary of the Board of Directors.

Art.17. The Board of Directors of the Association shall comprise 13 (thirteen) members chosen from among the members of the Association. New directors on the Board shall be chosen by vote in the General Assembly, at the proposal of a Nomination Committee established in due time.

17.1. The Board of Directors shall choose from among its members: one Chair, two Deputy Chairs, one Secretary, one Deputy Secretary, one Treasurer and one Deputy Treasurer.

17.2. The Board of Directors shall perform its duties in the presence of at least half plus one of its members and shall take decisions by a majority of votes expressed by the present members. The members of the Board can also vote by e-mail. If a majority cannot be reached, the Chair shall have the decisive vote.

17.3. The Board of Directors shall meet at least once every quarter in ordinary sessions or as frequently as necessary in extraordinary sessions. It shall be convened upon request of at least 1/3 of the members of the Board of Directors or upon request of the Auditor.

17.4. Upon three consecutive unauthorised absences or six absences, any member of the Board of Directors shall be replaced.

17.5. The convening and working procedure of the Board of Directors shall be established by the Operating Rules thereof.

17.6. When one or several positions on the Board remain vacant, other members of the Association shall be appointed as replacements. The newly appointed members of the Board of Directors shall be confirmed and approved at the next General Assembly.

17.7. In addition to the duties that are expressly set out in other provisions of these Articles, the Board of Directors shall:

 1. a) ensure the achievement of the Association’s objectives as set out in Article 5 herein;
 2. b) prioritise the allocations of funds and the implementation of programmes, based on the projects received;
 3. c) prepare and adopt the organisational structure of the Association, its establishment plan and its Operating Rules in accordance with these Articles;
 4. d) hire employees and determine their salaries; dismiss any employees that are inadequate;
 5. e) determine the thresholds of the fees to be paid to collaborators of the Association;
 6. f) prepare the draft annual activity programme of the Association, as well as the draft estimates of its revenue and expenditure; out of the total revenues of the Association, it shall determine the amount of expenditure that will be used for the of the Association’s activity, and shall prepare the annual activity report of the of the Association. All those documents shall be then subject to approval by the General Assembly.

Art.18. The Chair shall preside all the meetings of the Association’s Board of Directors, as well as those of the General Assembly.

Art.19. Financial control shall be ensured by an Auditor, preferably trained in accounting, who shall be appointed by the General Assembly for a three-year mandate. The Association’s Board of Directors is required to make available to the Auditor, at the head office of the Association, any documents or information the Auditor may request in order to check the financial activity of the Association. In carrying out his/her duties, the Auditor:

 1. a) shall check how the assets of the Association are managed;
 2. b) shall prepare reports that are submitted to the General Assembly;
 3. c) can participate in the meetings of the Board of Directors, without voting rights;
 4. d) shall carry out any other tasks as assigned to him/her by the General Assembly.

Chapter IV

ASSETS OF THE ASSOCIATION

Art.20. The assets of the Association shall be made up of:

 1. a) the initial contributions of the founding members, as mentioned in the Articles of incorporation of the Association;
 2. b) the membership fees;
 3. c) other donations (including works of art and testamentary bequests);
 4. d) grants;
 5. e) revenues from any other sources that do not infringe the legislation in force;
 6. f) commercial activities (artefact shops attached to museums, organised visits, ticket sales, publications, raffles) generating income that shall only be invested in the programmes set out in these Articles of Association.

Art.21. The assets of the Association cannot be used for purposes other than those specified in Article 5 herein. Any operation that infringes Romanian law or these Articles shall be considered null and void.

Art.22. The Treasurer shall organise the recording of the Association’s assets in the related accounting books, in accordance with the legal regulations in force. Cash in RON or foreign currencies shall be deposited in bank accounts according to the legal rules in force. The initial assets held by the Association upon its establishment (year 2005) amount to ROL 15 000 000, duly deposited in a bank account.

Art.23. The financial year of the Association shall correspond to the calendar year.

Chapter V

AMENDMENT OF THESE ARTICLES AND TERMINATION OF THE ASSOCIATION’S ACTIVITY

Art.25. Upon request of the Board of Directors, the General Assembly can decide to amend these Articles by two thirds (2/3) of the votes of the Association members who participate in the General Assemblies.

Art.26. The termination of the Association’s activity shall be decided by an Extraordinary General Assembly to be convened according to the conditions set out in Article 17.1, by vote of four fifths (4/5) of the members present. The same Assembly shall also appoint three (3) liquidators who shall liquidate the assets of the Association.

26.1. The people thus appointed shall take all the necessary steps for the purpose of liquidating the Association and shall put forward proposals regarding the final destination of the remaining assets of the Association.

Art.27. The assets held by the Association at the time of its termination shall be disposed of in accordance with the decision taken by the General Assembly under Article 26.

Chapter VI

FINAL PROVISIONS

Art.28. The disputes among members of the Association which cannot be settled amicably shall be referred to the court within whose jurisdiction the registered head office of the Association is located.

Art.29. In its relations with third party individuals or legal persons, the Association shall be represented by its Chair or Deputy Chair, as elected under Article 17.1 herein.

Art.30. The Association shall have its own logo and stamp, established in accordance with the law and with these Articles.

Art.31. The Association shall be governed by the Romanian legislation in force, and any amendment to these Articles shall be notified to the competent bodies in order to be acknowledged and recorded.

Site-ul nostru folosește cookies cu scopul de a vă îmbunătăți experiența de navigare. Accepă Citește mai mult